Политика по защита на лични данни

За групата предприятия ПИРИН ТЕКС, включваща „ Пирин Текс“ ЕООД и „Пирин Текс Продакшън” ЕООД, е от голямо значение защитата на личната информация и дружеството полага големи усилия да защити в максимална степен личните данни станали ни известни в процеса на нашата дейност. В качеството ни на Администратор на лични данни, компанията предприема адекватни технически и организационни мерки, както е предвидено в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 или друг приложим законодателен акт в областта на защитата на данните, за да гарантира прозрачност при тяхното събиране и обработване.

1. Кой обработва лични данни и как да се свържете с нас?

Групата предприятия ПИРИН ТЕКС обработват лични данни в качеството си на Администратори на лични данни, като определят целите и средствата за обработването им. „ Пирин Текс“ ЕООД и „Пирин Текс Продакшън” ЕООД са със седалище в България. Адресът им на управление е в: гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Индустриална” № 28, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, имейл за контакт info@pirintex.com. „ Пирин Текс“ ЕООД е вписано в търговския регистър с ЕИК – 811131069, а „Пирин Текс Продакшън” ЕООД е вписано в търговския регистър с ЕИК – 101615862

2. На кои лица обработваме личните данни?

Като настоящ или бъдещ клиент, при запитване за оферта и/или заявка за изработка на облекла групата предприятия ПИРИН ТЕКС обработват данни за физическите лица, за които ще бъде изработена поръчката. Обработват се и личните данни на лица, кандидатстващи за работа в дружествата.

3. Какви лични данни обработваме?

Във връзка с изпълнение на поръчката, личните данни които обработваме са следните: имена на лицето, телефонен номер, размери. При кандидатстване за работа се събират и обработват следните данни: имена, адрес, телефон, електронна поща.

4. За какви цели събираме и обработваме личните данни?

Групата предприятия ПИРИН ТЕКС обработват личните данни за следните цели:

  • - във връзка с надлежно изпълнение на поръчката;
  • - поддържане на връзка при изпълнение на поръчката и изпращане на валидни съобщения;
  • - при кандидатстване за работа.

В тези случаи обработваме личните данни на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

5. Как съхраняваме и обработваме събраните лични данни?

Групата предприятия ПИРИН ТЕКС съхранява събраните лични данни в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат в база данни на сървъри в охраняем обект. Сървърите са защитени с пароли и инсталиран антивирусен софтуер. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти във връзка с изпълняваната поръчка, като достъпът до базата данни с цел ограничаване на неправомерно използване на данните е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли. Групата предприятия ПИРИН ТЕКС не предоставят лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.

6. Колко дълго съхраняваме събраните лични данни?

Групата предприятия ПИРИН ТЕКС съхраняват събраните до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден в ЗЗЛД.

7. Какви са правата на лицата във връзка с защита на личните данни?

  • - право на достъп до данните. Лицето има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните;
  • - право на коригиране. Лицето има право да поиска от групата предприятия ПИРИН ТЕКС да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него;
  • - право на изтриване. Лицето има право да поиска от „ Пирин Текс“ ЕООД и/или „Пирин Текс Продакшън” ЕООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а предприятията имат задължението да изтрият без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от обстоятелствата посочени в законодателството;
  • - право на ограничаване на обработването. Лицето има правото да поиска от групата предприятия ПИРИН ТЕКС да ограничи обработването на личните му данни в случаите предвидени в приложимото законодателство;
  • - право на преносимост на данните. Лицето има право да получи личните данни, които то е предоставило на „ Пирин Текс“ ЕООД и/или на „Пирин Текс Продакшън” ЕООД и да прехвърли тези данни да друг оператор;
  • - право на възражение. Всяко лице може да упражни правата си чрез писмено съобщение до групата предприятия ПИРИН ТЕКС на публикуваните на официалния сайт контакти.
  • - право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Ако смятате, че правата Ви на лице, чието лични данни се обработват, са нарушени от Групата предприятия ПИРИН ТЕКС, имате възможност да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентен орган по прилагане на законодателството в областта на личните данни. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват, както и в случаите, когато са изпратени погрешка или друга причина, несъответстваща на волята на титуляра на лични данни същите да бъдат обработвани от Групата предприятия ПИРИН ТЕКС.